Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2013

Sagi
02:47
"Michael Bay gets to keep making movies and Cartman gets his own theme park; there is no God."
— Kyle's of South Park argument

September 18 2012

Sagi
02:38
Sagi
02:37
6804 ad51
Reposted frompampeluna pampeluna viaDoomedMistress DoomedMistress
Sagi
02:34
Sagi
02:34

May 20 2012

Sagi
02:05
Reposted fromlouve louve vialetshavesex letshavesex

May 07 2012

Sagi
17:28
0135 4dc4

May 05 2012

Sagi
04:27
0541 6530
Reposted fromaffia affia viaDoomedMistress DoomedMistress

March 21 2012

Sagi
18:48

Ja zwariuję.

Jeśli w tej kwestii mogę jeszcze cokolwiek osiągnąć...

— Adrian Czapla

March 14 2012

Sagi
17:54
6740 d447
Reposted frommyname myname viaDoomedMistress DoomedMistress

March 11 2012

Sagi
12:49
Może nawet zacznie się mścić, ale tak jakoś wyrywkowo, drobnym śrutem, zza węgła, incognito, nie wierząc ani w swoje prawo do zemsty, ani w sukces tej zemsty, i wiedząc z góry, że wskutek tych wszystkich swoich usiłowań sama ucierpi po stokroć dotkliwiej niż ten, na kim się mści, a którego to nawet nie zadraśnie.
— "Notatki z podziemia", Fiodor Dostojewski

March 10 2012

Sagi
19:14
6251 ab31 500
Tags: fun
Sagi
10:58
Nie potrafiłem stać się nie tylko człowiekiem złym, ale zgoła żadnym: ani złym, ani dobrym, ani łotrem, ani uczciwym, ani bohaterem, ani nędznym robakiem. Teraz zaś dokonuję żywota w swoim kącie, drażniąc siebie gorzką i na nic nieprzydatną pociechą, że człowiek rozumny po prostu nie może na serio kimś się stać, kimś staje się jedynie głupiec.
— "Notatki z podziemia", Fiodor Dostojewski

March 04 2012

12:43

funny pictures - cats: what people think i do vs. what i really do

Reposted fromlolcats lolcats

February 29 2012

Sagi
19:32
2948 d159 500
Reposted fromkitana kitana viaDoomedMistress DoomedMistress

February 18 2012

Sagi
04:48
Sagi
02:53
9239 9933
Tags: tired
Reposted fromdepersonalizacja depersonalizacja viacytaty cytaty
Sagi
01:30

February 14 2012

Sagi
21:56

Let us allow the character to build,

Wise as serpents and harmless as doves.

Let's allow the emptiness to fill,

Rich in mercy and brotherly love.

— from "Story and Pictures" by "Woven Hand"
Tags: lyrics

February 12 2012

Sagi
15:02
4744 4be7
Tags: horny
Reposted fromletshavesex letshavesex
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl